Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych użytkownika jest Agnieszka Jesionowska Teamseo, ul. Mjr. M.Słabego 11/27, 80-298 Gdańsk, NIP: 9570768168, REGON: 220928252.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu z Administratorem.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez użytkownika zgody, lub do momentu wygaśnięcia roszczeń cywilnoprawnych.
 5. Użytkownik posiada prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 6. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
 7. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zgłoszenia.
 9. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów zewnętrznych, współpracujących z Administratorem. Takie powierzenie jest możliwe wyłącznie na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawartych pomiędzy Administratorem a podmiotem przetwarzającym. Umowy zawierają zapis określający zakres oraz warunki przetwarzania danych osobowych, koniecznych do realizacji danych usług. Administrator oświadcza, że współpracuje tylko z podmiotami, które gwarantują bezpieczeństwo procesów przetwarzania danych osobowych, poprzez wdrożenie adekwatnych zabezpieczeń, odpowiadających wymaganiom określonym w RODO.
 11. Z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się przez e-mail: kontakt@teamseo.pl.